Discover Moldova

slide

The autumn is mostly warm and also long — a so-called Indian summer. The first snowfall or frost may occur in November.

« News

Covid-19: Justiția civilă în lumina hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

 

Intrarea în vigoare a hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și a Comisiei pentru Situații Excepționale

Hotărârile și Dispozițiile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică (CNESP) și a Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) sunt acte normative executorii pentru autoritățile publice locale și centrale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.

Hotărârea Guvernului privind Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, stabilește că deciziile CNESP se consemnează în procese-verbale, și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Dispozițiile și ordinele CSE trebuie să stabilească modul de a aducere la cunoștință a populației.

Publicarea în Monitorul Oficial este obligatorie pentru intrarea în vigoare a actelor normative (art. 56 (1) din Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017 (Legea 100))

În calitate de excepție (spre exemplu pe motiv de stare urgență legat de răspândirea COVID-19), intrarea în vigoare a actelor normative poate fi stabilită pentru o altă dată doar în cazul în care se urmăreşte protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova, … ori dacă există alte circumstanţe obiective. (art. 56(3) Legea 100)

Hotărârea Parlamentului nr 55 din 17.03.2020 privind declararea stării de urgență, dispune că toate Dispozițiile CNESP vor intra în vigoare din momentul emiterii.

Hotărârile CNESP emise în contextul COVID-19 nu au o practică uniformă, fie că ele nu indică momentul de intrare în vigoare (ex. hotărârea nr. 1 din 2.02.2020, nr.2 din 24.02.2020, nr. 3 din 8.03.2020, nr. 4 din 9.03.2020), fie stabilește că intră în vigoare din momentul aprobării cu publicarea pe pagina web a Guvernului (ex. hotărârea nr. 8 și nr. 9 din 15.03.2020), fie o altă modalitate (ex. hotărârea nr. 5 din 10.03.2020).

Hotărârile CSE stabilesc că intră în vigoare din data emiterii și se publică pagina oficială a Guvernului.

Publicarea pe pagina oficială a Guvernului este o formă legală de a aduce la cunoștința publicului a actelor normative (art. 56(5) Legea 100).

Totodată, CNESP și CSE au la dispoziție și pot coordona cu activitatea mijloacelor de informare în masă pentru familiarizarea populației cu regulile de comportare în timpul situației excepționale.

Recomandabil: toate actele normative adoptate în contextul răspândirii COVID-19 să fie însoțite de o mențiune privind momentul de intrare în vigoare, cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial.

 

Suspendarea termenelor în cauzele civile

Termenele de prescripție, de decădere, termenele procesuale sunt stabilite prin legi organice, cum ar fi Codul civil, Codul de procedură civilă.

Prin anexa la hotărârea CSE nr. 1 din 18.03.2020, pct. 1 (întitulat „termene de procedură”) s-a dispus: pe durata stării de urgență termenele de prescripție și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit Hotărîrii Parlamentului nr. 55.

Poate hotărârea CNESP modifica prevederile unei legi organice, cum ar fi Codul de procedură civilă sau Codului civil? Fără a intra în detalii, menționăm doar că un act normativ poate fi modificat printr-un act cu aceeași forță juridică sau cu forță juridică superioară. Dezbaterea asupra acestei întrebări o lăsăm, iarăși, deschisă. Este o chestiune ce urmează a fi decisă de Curtea Constituțională și instanțe de judecată.

Imposibilitatea, din cauza unui impediment, de a înainta acțiune în justiție poate fi motiv de suspendare a termenului de prescripție (398(1)(a) CC). În ipoteza în care hotărârea CSE nu suspendă termenele de prescripție, stabilite prin Codul civil, circumstanțele privind răspândirea COVID-19 (ex. neacceptarea de către instanță a depunerii cererii de chemare în judecată, refuzul poștei de a primi expedierea, dacă reclamantul nu are altă modalitate de depunere) ar putea servi temei de a argumenta suspendarea termenului conform normei Codului civil.

Notă: Ca observație comparativă, în România, măsurile de urgență, inclusiv cele privind termenele și justiția civilă, au fost declarate prin Decret Prezidențial din 16 martie 2020, competență prevăzută în articolul 93 (1) din Constituția României. În Decret se stabilește expres că unele norme din Codul civil nu se aplică.

 

Executarea silită

Comentariile de mai sus se aplică cu ajustările corespunzătoare (mutatis mutandis) și în cazul executării silite.

Cu privire la calcularea dobânzilor și penalităților, în cazul în care COVID-19 este un impediment pentru executarea hotărârii judecătorești sau altui titlu executoriu, recomandăm să vedeți comentariile aplicabile din notițele avocațiale disponibile aici https://turcanlaw.md/news/obligatii-plata

 

Text coordonat de Vladimir Palamarciuc

Notițele de mai sus sunt propuse pentru atenția juriștilor, autorităților publice, instanțelor de judecată, justițiabililor și publicului larg pentru a se informa cu privire la regimul juridic al unor măsuri în justiție în cauze civile în perioada de urgență.

Comentariile nu constituie o consultație juridică, are drept scop ridicarea culturii juridice în societate, iar pentru abordarea problemei Dvs. concrete recomandăm să Vă adresați pentru consultație unui avocat.

 

Actualizat la: 26.03.2020