Discover Moldova

slide

Winemaking is more than a prime source of revenue for Moldova. It is a calling and a matter of pride and tradition for the locals.

« News

Covid-19: Despre creditele bancare ale persoanelor juridice

 

BNM a permis relaxarea condițiilor de creditare

La 27 martie 2020, BNM a permis (a se citi ”încurajat”) băncilor să ofere anumite facilități agenților economici care dețin credite.

În esență, permisiunea BNM se referă la derogarea de la regulile generale privind clasificarea creditelor. În condiții normale, băncile sunt obligate să formeze provizioane pentru creditele acordate, în dependență de clasificarea acestora (i.e. cu cât mai mult un debitor este în întârziere de plată – cu atât mai mare va fi suma necesară a rezervelor băncii care a acordat creditul). Deci, această permisiune a BNM este, întâi de toate, o facilitate acordată băncilor.

De fapt, băncile pot acorda facilități debitorilor persoane juridice, fără a fi necesar acordul prealabil al BNM.

Un moment esențial, pe care îl reflectă hotărârea BNM din 27 martie 2020, este că băncile pot negocia anumite facilități cu agenții economici numai în cazul în care agentul economic va notifica în prealabil banca despre dificultatea temporară de plată. Notificarea trebuie să fie argumentată și transmisă băncii prin orice mijloc ce asigură transmiterea informației, inclusiv e-mail.

Băncile sunt învestite cu un drept de veto asupra notificărilor respective, pentru că BNM a accentuat necesitatea de a continua gestionarea eficientă și prudentă a portofoliului de credite de către bănci.

La modul practic, aceasta înseamnă că:

(i) nici un agent economic din Republica Moldova nu va putea beneficia de careva facilități creditare (amânare, restructurare, anulare, etc.), dacă nu va depune o notificare scrisă în adresa băncii, prin care să solicite facilitățile dorite;

(ii) notificarea privind dificultățile temporare de plată, trebuie să fie motivată și să reflecte o legătură cauzală directă dintre starea de urgență instituită în țară și situația financiară a agentului economic. De exemplu, o notificare de la un agent economic care continuă (doar) comerțul on-line, ar putea fi considerată nemotivată de către bancă, chiar dacă ponderea vânzărilor on-line a scăzut, pe motivul că acest gen de activitate nu este sistat prin deciziile comisiei excepționale;

(iii) în cazul unui val masiv de notificări din partea agenților economici, interesul public general de asigurare a stabilității financiare va prevala, respectiv, băncile vor putea respinge propunerile debitorilor, pe acest temei.

Recomandare: Hotărârea BNM acordă băncilor permisiunea de a amâna sau modifica termenele de scadență a plăților și/sau a sumelor scadente până pe 30 iunie 2020. Din această prevedere nu este clar dacă 30 iunie 2020: (a) este un termen-limită până la care băncile pot negocia și efectua modificări, inclusiv cu efecte după această dată; sau (b) este un termen maxim până la care băncile pot stabili noile scadențe. În acest context, recomandăm BNM să clarifice aspectele respective. 

Impedimentul justificativ

Conform Codului Civil, neexecutarea obligației este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului debitorului și dacă debitorului nu i se putea în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

Debitorul este obligat să notifice creditorul despre existența impedimentului, într-un termen rezonabil după ce debitorul află despre impediment. Caracterul rezonabil se apreciază în mod obiectiv, în funcție de circumstanțele cazului. Spre exemplu, un debitor care are scadența ratei lunare la data de 31 martie 2020 și a notificat creditorul său despre impediment la data de 30 martie 2020, s-ar putea să nu fie considerat că a respectat un termen rezonabil, dacă acelui debitor i-a fost sistată activitatea, spre exemplu, pe 20 martie 2020.

Sistarea activității, la fel, poate să nu constituie un impediment per se. În cazul în care agentul economic, fie (i) continuă afacerile în alt mod (de ex. din comerț cu amănuntul, migrează la prestări servicii), (ii) deține suficiente mijloace bănești în conturi bancare, (iii) nu este afectat de restricțiile impuse de autorități, pe motiv că nu avea vânzări nici anterior, sau în alte cazuri similare – sistarea activității într-un anumit domeniu cel mai probabil nu va justifica neexecutarea obligațiilor de rambursare a creditului.

Recomandare: Notificați creditorul în scris, de îndată ce aflați despre existența unui impediment. Notificarea ar trebui întemeiată pe prevederile art. 904 Cod Civil, și ar trebui motivată, cu anexarea probelor ce justifică impedimentul. De exemplu, un extras din registrul de stat sau de pe autorizația de comerț, ce confirmă genul de activitate practicat de agentul economic, împreună cu decizia comisiei excepționale prin care genul de activitate respectiv este sistat – ar trebui să fie suficiente. De asemenea, notificarea ar trebui să prevadă exact propunerile debitorului de restructurare a plăților.

Menționăm în acest context faptul că neexecutarea obligațiilor de rambursare a creditului și plăților aferente, este justificată doar temporar – pe perioada existenței impedimentului. Impedimentul temporar nu stinge obligația de bază și nici nu privează băncile de posibilitatea de a calcula dobânzi de întârziere sau penalități (dacă perioada de neexecutare va fi însemnat de lungă).

Aceasta înseamnă că, la încetarea impedimentului, agentul economic va rămâne obligat să achite ratele neexecutate. Eventual, agentul economic va fi ținut și la plata penalităților sau dobânzilor de întârziere, chiar dacă banca a acceptat existența impedimentului, cu excepția cazului când banca i-a comunicat public sau individual despre renunțarea la penalități/dobânzi de întârziere (remitere (iertare) de datorie), sau când a fost negociat altfel între părți.

Notificarea nu este o cerere. Prin notificare nu se solicită opinia sau acordul băncii. Totuși, banca poate refuza propunerile din notificare, dacă aceasta este neîntemeiată sau exagerată, fiind în drept în aceste cazuri să recurgă la orice mijloc juridice de apărare, inclusiv să declare scadent anticipat creditul și să solicite rambursarea integrală a creditului.

Silviu Potîrniche, avocat-stagiar

 

Gândurile exprimate mai sus nu sunt o consultație juridică. Pentru a analiza o situație concretă, se recomandă angajarea unui avocat.