Discover Moldova

slide

Morning fog over a vineyard valley.

« News

Modificarea Legii insolvabilității a Republicii Moldova

 

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea 141 din 16.07.2020 pentru modificarea Legii insolvabilității 149.2012, publicată în Monitorul Oficial la 14.08.2020 („Legea de modificare a LI”). Legea intră în vigoare peste o lună de la publicare, la 14 septembrie 2020. 

BAA „Turcan Cazac” a participat activ la activitatea grupului de lucru de monitorizare a LI, creat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, activitate care a precedat adoptarea Legii de modificare a LI.

Legea de modificare a LI aduce modificări și completări, în principal, cu privire la următoarele domenii:

      I.    Condițiile privind primirea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate

      II.   Regimului creditorilor garantați

      III.  Finanțare post-intentare

      IV.   Situația actelor încheiate de către debitor

      V.    Negocierile debitorului cu creditorii și restructurarea accelerată

      VI.   Căile de atac în procesul de insolvabilitate

      VII.  Drepturile și obligațiile administratorului insolvabilității / lichidatorului

      VIII. Registrul cauzelor de insolvabilitate

 

I. CONDIȚIILE PRIVIND PRIMIREA CERERII DE INTENTARE A PROCESULUI DE INSOLVABILITATE

În cererea introductivă înaintată de către debitor este obligatoriu de a indica datele despre cererile de chemare în judecată sau arbitraj, cu participarea debitorului, precum şi titlurile executorii asupra bunurilor debitorului.  

Modificările detaliază și alte obligații ale debitorului care înaintează cererea, și anume de a prezenta dovada de notificare a membrilor (asociaților, acționarilor) debitorului sau a imposibilității notificării, precum și dovada notificării Serviciului Fiscal de Stat despre intenţia de a depune cerere introductivă.

Pentru cererea introductivă înaintată de către creditor, legea nu mai prevede necesitatea anexării hotărârii irevocabile a instanței de judecată sau de arbitraj sau a titlurilor executorii. Totodată, Legea de modificare a LI introduce o prezumție cu privire la incapacitatea de plată a debitorului, și anume atunci când debitorul este în întârziere la plată obligației pecuniare o perioadă mai mare de 60 de zile.

 

II. REGIMUL CREDITORILOR GARANTAȚI 

Legea de modificare a LI introduce o categorie nouă de creditor garantat, și anume cea de vânzător care este garantat cu rezerva dreptului de proprietate (rezerva proprietăţii), dacă vânzătorul nu a exercitat dreptul de rezoluţiune a contractului de vânzare-cumpărare.

Mai multe modificări sunt operate pentru situația creditorilor care au încheiat contracte de investiție în construcţia locuinţei. În mod special, s-a revenit la ipoteza inițială stabilită la adoptarea Legii insolvabilității 149/2012, conform căreia doar persoanele fizice care au încheiat astfel de contracte vor putea fi considerate creditori garantați. Amintim că, începând cu 14.01.2019, conform Legii 133 din 15.11.2018, persoanele juridice erau considerate creditori garantați, la fel ca și persoanele fizice.

Amintim, prin reforma de modificare a Codului civil, intrata în vigoare la 1 martie 2019, contractele de investiție în construcție au fost asimilate cu regimul contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție, reglementate acum prin articolele 1170-1176 Cod civil.

Important: Legea prevede drepturi speciale a persoanei fizice cumpărător care a încheiat contract de investiție în construcția locuinței (cumpărarea bunului imobil viitor), și anume un astfel de cumpărător are dreptul de opțiune:

(a)        la separarea bunului imobil din masa debitoare; sau  

(b)        poate pretinde executarea contractului de către debitor în cadrul procesului de insolvabilitate.

În caz de exercitare a dreptului la separarea bunului imobil din masa debitoare, administratorul insolvabilității este obligat să separe bunul, sub rezerva plății de către cumpărător a sumelor restante. Totuși, în situația în care construcția nu este finalizată, administratorul insolvabilității poate propune un plan de restructurare, care să prevadă finalizarea construcției. Dacă propunerea de restructurare nu este acceptată de adunarea creditorilor, atunci legea prevede obligația administratorul insolvabilității să separe bunul și să încheie actele de predare-primire cu investitorul cumpărător.

Se limitează drepturile creditorilor garantați a căror debitor insolvabil este un terț garant gajist / ipotecar. Un astfel de creditor garantat nu va beneficia de toate drepturile unui creditor, ci va putea urmări bunurile grevate doar în condițiile stabilite de articolele 81, 130–132 şi 184 a LI.

 

III. FINANȚARE POST-INTENTARE 

Legea de modificare a LI introduce posibilitatea finanțării ulterior intentării procesului de insolvabilitate („finanțare post-intentare”). Competența de a decide asupra finanțării post-intentare intră în atribuțiile administratorului insolvabilității / lichidatorului, iar dacă actele de finanțare sunt de proporții, încheierea acestora urmează a fi aprobată de către organele creditorilor. Obligațiile rezultate din astfel de finanțări sunt calificate drept cheltuieli ale procesului de insolvabilitate și se achită cu prioritate față de alte obligații. 

În vederea garantării executării obligațiilor din finanțările post-intentare administratorul poate greva cu gaj de rangul întâi bunurile libere de garanţii, inclusiv bunurile nou-achiziţionate şi bunurile recuperate ca efect al anulării actelor juridice ale debitorului, sau poate greva cu gaj de rang inferior bunurile deja grevate cu garanţii.

 

IV. SITUAȚIA ACTELOR ÎNCHEIATE DE CĂTRE DEBITOR 

Se extinde dreptul administratorul insolvabilității de a rezoluționa contractele de locațiune sau arendă în care debitorul este locatar sau arendaș cu privire la bunurile mobile, anterior dreptul de rezoluțiune fiind limitat doar la locațiunea sau arenda bunurilor imobile. Totodată, desfacerea contractului poate opera doar cu respectarea termenului legal de rezoluțiune. 

Odată cu intrarea în vigoare a Legii de modificare a LI creditorii vor avea dreptul să înainteze acțiune de anulare a actelor juridice încheiate de debitor în perioada suspectă stabilită de lege, după ce obțin acordul administratorului insolvabilității / lichidatorului. În caz de refuz de a da acord din partea administratorului insolvabilității / lichidatorului, creditorul poate solicita autorizarea din partea instanței de insolvabilitate pentru a depune cerere de anulare. 

Termenul de înaintare a acțiunii în anulare a actelor este de 6 luni din momentul aflării temeiurilor de anulabilitate, dar nu mai târziu de 12 luni de la intentarea procesului de insolvabilitate.  Totodată, temeiurile de anulare a actelor sunt expuse în redacție ajustată, iar perioada de suspiciune a actelor încheiate a fost modificată, în principal, de la 3 ani la 2 ani și, respectiv, de la 4 luni la 6 luni. 

 

V. NEGOCIERILE DEBITORULUI CU CREDITORII ȘI RESTRUCTURAREA ACCELERATĂ

Legea introduce posibilitatea negocierilor extrajudiciare dintre debitor și creditori pentru aprobarea unui plan în vederea aplicării procedurii de restructurare accelerate.

Pentru a beneficia de această procedură, debitorul, aflat în dificultate financiară, va depune în instanţa de insolvabilitate o notificare privind iniţierea extrajudiciară a negocierilor cu creditorii.  Odată cu depunerea notificării, debitorul poate solicita instanței de insolvabilitate suspendarea executărilor silite asupra bunurilor debitorului pe durata negocierilor, perioadă care nu va depăşi 2 luni.

În cazul în care în urma negocierilor se aprobă un plan de restructurare, debitorul va depune în instanţa de insolvabilitate o cerere introductivă de intentare a procedurii accelerate de restructurare, anexând, inter alia, planul de restructurarea și dovada faptului acceptării acestuia de către creditorii afectați prin plan. Odată cu intentarea procedurii accelerate de restructurare, instanţa de insolvabilitate va desemna administratorul provizoriu, care este obligat să elaboreze un raport independent despre posibilitatea reală de restructurare și menținere a activității debitorului.

Legea stabilește termini restrânși de citare a creditorilor, organizarea ședinței de validare, precum și de confirmare a planului de restructurare accelerată de către instanță. 

În cazul în care în urma negocierilor nu este aprobat un plan, debitorul este obligat, iar creditorii sunt în drept, să depună cerere introductivă de intentare a procedurii de insolvabilitate. 

 

VI. CĂILE DE ATAC ÎN PROCESUL DE INSOLVABILITATE

Legea stabilește dreptul de atac a hotărârilor și încheierilor instanței de insolvabilitate doar în cazurile expres prevăzute de lege. Prin Legea de modificare a LI se extind situațiile în care părțile pot ataca cu recurs încheierile și hotărârile instanței de insolvabilitate. Astfel, cu titlu de exemplu, odată cu intrarea în vigoare a Legii de modificare a LI, vor fi susceptibile de atac încheierea privind restituirea fără examinare a cererii introductive, încheierile privind separarea bunului din masa debitoare, hotărârea privind admiterea sau respingerea cererilor de anulare a actelor juridice a debitorului ș.a.

Recursul nu va suspenda executarea hotărârilor şi a încheierilor instanţei de insolvabilitate, însă, la cererea motivată a recurentului, executarea poate fi suspendată de instanța care judecă recursul, cu excepţia hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate. 

 

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI INSOLVABILITĂȚII / LICHIDATORULUI

Mai multe prevederi din Legea de modificare a LI modifică sau concretizează regimul administratorului insolvabilității în cadrul diverselor etape ale procesului. În mod special, pot fi evidențiate următoarele modificări principale:

  • sunt precizate atribuțiile de supraveghere ale administratorului provizoriu, dacă dreptul de administrare al debitorului nu a fost ridicat;
  • se introduce dreptul oricărui creditor de a solicita administratorului să prezinte explicaţii, informaţii sau rapoarte despre starea de lucruri, administrarea masei debitoare sau despre situaţia financiară a debitorului;
  • se introduce regula că administratorul nu este limitat în numărul de cauze administrate, ci poate fi desemnat nelimitat în funcţia de administrator provizoriu, administrator al insolvabilităţii sau lichidator;
  • lichidatorul poate vinde prin negocieri directe bunuri a căror valoare individuală este de până la 10000 de lei (cu excepţia bunurilor imobile și a valorilor mobiliare), dacă are acordul organelor creditorilor.

 

VIII. REGISTRUL CAUZELOR DE INSOLVABILITATE

Legea de modificare a LI prevede introducerea unui registru electronic a cauzelor de insolvabilitate. Participanții la procedurile de insolvabilitate vor putea obține extrase electronice gratuite din acest registru. Totuși, normele privind registrul cauzelor de insolvabilitate vor intra în vigoare doar odată ce registrul va deveni funcțional.

 

Întrebări cu privire la această notă informativă le puteți adresa:

Vladimir PalamarciucVladimir.Palamarciuc@TurcanLaw.md.

Avocat Partener, specializat în proceduri de insolvabilitate

 

Pentru noutăți legislative precedente cu privire la procedura de insolvabilitate a se vedea New Rules for Insolvency Proceedings